Reklamačaní řád

Pro řádné zpracování reklamace je nutné uvést Vaše reklamační číslo, které Vám bude přiděleno zákaznickou podporou po kontaktování na e-mailové adrese [email protected].

Postup reklamace

1. Pro uplatnění reklamace musíte vyplnit tento Formulá pro uplatnní reklamace UrbanTrend.cz

2. Souběžně nás prosím kontaktujte na email [email protected] s předmětem reklamace pro urychlení a posouzení reklamace.

Formulář pro uplatnění reklamace — UrbanTrend.cz

Postup vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů

1. Pro vrácení zboží musíte vyplnit tento Formulá pro odstoupení od  UrbanTrend.cz

2. Souběžně nás prosím kontaktujte na email [email protected] s předmětem odstoupení od smlouvy pro urychlení vrácení zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy — UrbanTrend.cz

Reklamace vyřizujeme ve většině případů zasláním nového zboží. Ihned po obdržení reklamovaného zboží zasílá Dodavatel nové zboží na adresu uvedenou v objednávce. O odeslání nového zboží je Kupující vyrozuměn emailem. Doba dodání nového zboží je stejná jako při objednávce – je uvedena u každého produktu.

Zásilku prosím zasílejte pouze doporučeně a nikoliv na dobírku.

Pokud nebude možné reklamované zboží opravit, ani nebude u našich Dodavatelů stejný výrobek skladem, vyrozumíme zákazníka s nabídkou obdobného zboží. V případě nesouhlasu se záměnou vracíme peníze.

Reklamační řád
Reklamační řád internetového obchodu UrbanTrend.cz provozované společností UrbanTrend s.r.o., IČ: 07993234, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen “Poskytovatel”).

I. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Prodávajícím, (dále také jako „Dodavatel“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle občanského zákoníku.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, občanského zákoníku (zejm. zvláštních ustanovení upravujících práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší podle tohoto reklamačního řádu a občanského zákoníku.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

II. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží
Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu či množství), důrazně doporučujeme ihned (nelépe do 24 hodin) kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím zákaznického servisu, aby tyto vady odstranil. Kupující může být vyzván k nafocení doručené zásilky. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 2158 – 2174 občanského zákoníku. V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

III. Podmínky záruky
Délka záruky je 24 měsíců s vyjímkami uvedenými v bodě č. 5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

IV. Neuplatnitelnost záruky
Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

V. Zboží se životností kratší než 24 měsíců
Na veškeré spotřební zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud je u zboží uvedena životnost kratší než 24 měsíců, může být reklamace po skončení životnosti z tohoto důvoda zamítnuta.

VI. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Reklamace zajišťuje a vyřizuje Poskytovatel služby společnost UrbanTrend s.r.o. Kupující doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Poskytovatele, která mu bude zaslána po úspěšném vyplnění formulářů výše a zasláním jej na e-mail [email protected] Kupující zašle zboží Poskytovateli na adresu v ČR.

Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, CD nosičů a ostatního příslušenství a pokud možno (není však povinností) v původním nebo náhradním obalu. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O průběhu reklamace bude Kupují